Noutăţi

CONFORM DISPOZITIILOR Art.14, Alin.(1) DIN LEGEA NR.59 DIN 11 APRILIE 2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACIDENT MAJOR IN CARE SINT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE.

detalii >>

Parteneriate şi afilieri

GrandemarS.C. GRANDEMAR S.A. este membru fondator al Asociaţiei Profesionale a Producătorilor de Agregate Minerale (A.P.P.A.). Această asociaţie a fost creată în 2004 şi este membră a Asociaţiei Producătorilor de Agregate Minerale din Europa (U.E.P.G.) cu sediul la Bruxelles. Scopul asociaţiei este de a promova în rândurile producătorilor din România experienţa şi preocupările societăţilor de profil din Uniunea Europeană. După modelul U.E.P.G., activitatea asociaţiei este structurată pe patru secţiuni:
- Protecţia şi Sănătatea Muncii
- Protecţia Mediului
- Tehnică şi Standarde de Calitate
- Economică

Informaţii fiscale

Denumire firmă:
S.C. GRANDEMAR S.A.
Sediu social:
Cluj-Napoca, Str. Ţebei Nr. 5,
Judeţul Cluj
Număr Registrul Comerţului:
J12/365/1991
C.U.I. : RO 200947
Capital social subscris:
6.978.749,90 RON
Capital social vărsat:
6.978.749,90 RON

Politici

Declaraţia de politică referitoare la calitate, mediu, SSM

Conducerea S.C. GRANDEMAR S.A. CLUJ, se preocupă permanent pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor SMI, realizarea de produse conforme cu cerinţele, satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor şi a altor părţi interesate respectiv: furnizori, autorităţi, proprii angajaţi, prevenirea poluării mediului, prevenirea incidentelor de muncă, conformare cu legislaţia şi cu alte cerinţe de reglementare aplicabile în activitatea de "Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei".

S.C. GRANDEMAR S.A. CLUJ, îşi propune realizarea obiectivelor calităţii, mediului şi ssm şi aplicarea politicii declarate la toate punctele de lucru: Poieni - Valea Lungii, Bologa - Bologa Henţ, Morlaca, Moigrad şi Pietroasa , astfel:

Referitor la calitate:

 • să asigure determinarea şi satisfacerea cerinţelor clientului în scopul creşterii satisfacţiei acestuia şi să evalueze percepţia clientului asupra satisfacerii cerinţelor sale,
 • să satisfacă toate cerinţele specificate de client, nespecificate de client dar necesare pentru o utilizare, atunci când aceasta este cunoscută, cerinţele legale şi de regulamentare aplicabile produselor şi proceselor de fabricaţie pentru eliminarea posibilităţilor de apariţie a produselor neconforme,
 • să menţină certificarea de conformitate a produselor precum şi a controlului producţiei de agregate (în fabrică)-CPF, sistem de atestare a conformităţii 2* în vederea aplicării marcajului de conformitate,
 • să asigure îmbunătăţirea continuă a proceselor şi activităţilor, prevenirea neconformităţilor potenţiale, creşterea responsabilităţii şi gradul de implicare a întregului personal implicat în asigurarea calităţii produselor,
 • să nu aibă reclamaţii şi refuzuri privind calitatea produselor livrate.

Referitor la mediu:

 • să satisfacă cerinţele legale şi alte cerinţe de reglementare din domeniul mediului,
 • să planifice identificarea, evaluarea şi diminuarea aspectelor de mediu semnificative,
 • să optimizeze consumul de resurse naturale roci magmatice şi să asigure refacerea mediului în zonele afectate de exploatare,
 • să îmbunătăţească performanţele de mediu prin reducerea incidentelor de mediu, reducerea poluării solului şi a aerului, optimizarea consumul de energie electrică, carburanţi, apă,
 • să efectueze valorificarea ritmică a deşeurilor şi iniţierea de măsuri pentru reducerea deşeurilor.

Referitor la SSM:

 • să satisfacă cerinţele legale şi alte cerinţe de reglementare din domeniul SSM si AII,
 • să reducă la 0 riscurile de explozie şi afecţiuni respiratorii provocate de pulberi în activitatea de derocare şi prelucrare a rocilor
 • să planifice şi să realizeze evaluarea riscurilor asociate activităţilor ori de cate ori au loc modificări ale proceselor, practicilor sau resurselor şi îmbunătăţirea nivelul de securitate şi sănătate la locurile de muncă prin măsuri care iau în considerare principiile generale de prevenire,
 • să instituie responsabilităţi pentru angajaţi faţă de propria sănătate şi securitate
 • să instituie responsabilităţi pentru angajaţi faţă de propria sănătate şi securitate,
 • să menţină situaţiile de urgentă la „0”,
 • să aplice politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţele periculoase prin asumarea responsabilităţii că stăpâneşte, prin reguli precise şi clare, pericolele potenţiale de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

Conducerea societăţii, prin reprezentanţii managementului de resort, se va asigura că:

 • politica este adecvată scopului organizaţiei, corespunde naturii, dimensiunilor şi impacturilor asupra mediului, ale activităţilor, produselor şi serviciilor, precum şi nivelului riscurilor în muncă ale organizaţiei,
 • satisfacerea cerinţelor şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat,
 • obiectivele sunt stabilite şi cunoscute la niveluri relevante şi sunt analizate,
 • este comunicată şi înţeleasă în cadrul organizaţiei,
 • este analizată pentru adecvarea ei continuă.

Declaraţia privind politica este comunicată întregului personal care lucrează în organizaţie sau în numele organizaţiei, iar reprezentanţii de resort ai managementului vor face instruiri periodice pentru cunoaşterea, respectarea, aplicarea şi realizarea politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii, mediului şi al ssm.

Prezenta declaraţie de politică este disponibilă publicului şi poate fi accesată prin intermediul paginii web: www.grandemar.ro si aici.

Home Contact Sitemap English Language Magyar