Noutăţi

CONFORM DISPOZITIILOR Art.14, Alin.(1) DIN LEGEA NR.59 DIN 11 APRILIE 2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACIDENT MAJOR IN CARE SINT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE.

detalii >>

 

Parteneriate şi afilieri

GrandemarS.C. GRANDEMAR S.A. este membru fondator al Asociaţiei Profesionale a Producătorilor de Agregate Minerale (A.P.P.A.). Această asociaţie a fost creată în 2004 şi este membră a Asociaţiei Producătorilor de Agregate Minerale din Europa (U.E.P.G.) cu sediul la Bruxelles. Scopul asociaţiei este de a promova în rândurile producătorilor din România experienţa şi preocupările societăţilor de profil din Uniunea Europeană. După modelul U.E.P.G., activitatea asociaţiei este structurată pe patru secţiuni:
- Protecţia şi Sănătatea Muncii
- Protecţia Mediului
- Tehnică şi Standarde de Calitate
- Economică

 

Informaţii fiscale

Denumire firmă:
S.C. GRANDEMAR S.A.
Sediu social:
Cluj-Napoca, Str. Ţebei Nr. 5,
Judeţul Cluj
Număr Registrul Comerţului:
J12/365/1991
C.U.I. : RO 200947
Capital social subscris:
6.978.749,90 RON
Capital social vărsat:
6.978.749,90 RON

Noutati

INFORMAȚII COMUNCATE PUBLICULUI

ANUNȚ PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

GRANDEMAR SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Scoatere definitivă din fond forestier și defrișare, cu compensare, în Cariera Morlaca, a unei suprafețe de 6000 mp necesară pentru continuarea activității de exploatare, în perimetrul atribuit prin licența de exploatare nr. 368/1999”, amplasat în comuna Poieni, satul Morlaca, fn, jud. Cluj.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99 și la sediul GRANDEMAR SA , str. Tebei, nr.5, în zilele de luni- joi între orele 9,00:14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Observațiile / contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

PARTEA 1

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016:

1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:

1.1. SC GRANDEMAR SA CLUJ
1.2. Adresa completă a amplasamentului(Cluj-Napoca, Comuna Poieni, judeţ Cluj,cod poştal 407470, coordonate de localizare a amplasamentului latitudine: 46°54′10″ - longitudine: 22°51′32″, telefon 0264255059, fax 0264255085, e-mail office@grandemar.ro)

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de laSecretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, S.C. GRANDEMAR SA este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.
În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului (judeţul), respectiv ISUJ Cluj următoarele documente:
Notificarea de activitate cu nr. 836/12.08.2016
Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoasecu nr. 1024/13.11.2019,;
În plus, operatorul face parte dintr-un grup domino, Nu face parte.

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Ex. 2
Domeniul de activitate al societății SC GRANDEMAR SA îl reprezintă, :
- activitatea principala „ Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei” Cod CAEN 0811;
- comercializarea produselor fabricate.
Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :
deține un depozit de explozivi, utilizat în activitatea de exploatare minieră cod CAEN 0811 / SPIRS 42

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt. Substanțe utilizate Starea de agregare Fraze de pericol/Categoria de pericol
1 Austinite -H201 exploziv, pericol de explozie in masa
-H351 susceptibil de a provoca cancer
2 Detonator non electric -H360 Df poate dauna fatului
-H373 poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunereprelungită sau repetate
-H400 foarte toxic pentru mediul acvatic
-H411 toxic pentru mediul acvaticcu efecte pe termen lung
3 Emulex 1 -H201 exploziv, pericol de explozie in masa
-H272 poate agrava un incendiu
-H315 poate provoca iritarea pielii
-H319 provoacă o iritare gravă a ochilor
4 Detonator electric -H201 exploziv, pericol de explozie in masa
-H302 nociv in caz de înghiţire
-H360 Df poate dauna fatului
-H411 toxic pentru mediul acvaticcu efecte pe termen lung
5 Motorină lichid -H226:lichid şi vapori foarte inflamabili;
-H315:Provoacă iritarea pielii;
-H332:nociv în caz de inhalare;
-H351:susceptibil de a provoca cancer (piele);
-H411:toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
6 Emulex 2 -H201 exploziv, pericol de explozie in masa
-H302 nociv in caz de înghiţire
-H315 poate provoca iritarea pielii
-H319 provoacă o iritare gravă a ochilor
7 Austrogel -H201 exploziv, pericol de explozie in masa
-H319 provoacă o iritare gravă a ochilor
-H300 toxicitate acută categoria 2
-H310 toxicitate acută categoria 1
-H330 toxicitate acută categoria 2
-H412 toxicitate cronica pentru mediul acvatic categoria 3

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

Ex. În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul/unitatea economica este dotată pentru alarmare publică cu sirenă electrică. Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personal numit/desemnat pentru astfel de situații.

În acest scop ATENȚIE LA:

 • Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.);
 • Anunțurile transmise prin sirena electronică și megafon (modelul anunțului se regăsește în anexa nr. ... – concret ce se intenționează să se transmită în caz de accident!);
 • Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon,radio.

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență (judeţul), Agenţia de Protecţie a Mediului (judeţul), Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
✓ Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
✓ Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
✓ Închideți urgent ferestrele și ușile;
✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
✓ Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
✓ Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
✓ În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

b) în caz de incendiu sau explozii:

✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
✓ Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
✓ Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link:
http://www.grandemar.ro/noutati.html

Reflexe

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Specificați data ultimei vizite efectuate pe amplasament a autorităţilor competente, autorităţile participante, tipul controlului şi locul în care se pot obține informații mai detaliate.

Exemplu

Nr. crt. Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente Autorităţile participante Tematica inspecției
1 20-21.06.2019 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Avram Iancu Cluj; Garda Nationala de Mediu Serviciul Comisariatului Judetean Cluj; Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj. Masurile luate pentru a preveni accidentele majore; Asigurarea mijloacelor corespunzatoare pentru limitarea consecintelor unui accident major;

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Cluj., localitatea Cluj-Napoca sau prin accesarea următorului link:
Ex:https://www.operatorSEVESO.ro/upload/files/raport_inspectie_21 06_2019.

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societățiiGRANDEMAR SA, judeţul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Ţebei nr5.

Persoane de contact:

 • Coroiu Cosmin, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0737070003
 • Serban Cristina, Șef Protecţia mediului /Responsabil Protecţia mediului- Tel: 0730564726
 • Coroiu Cosmin, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0737070003
 • Coroiu Cosmin, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0737070003

și la sediul :
SRAPM: tel 0264410722, email office@apmcj.anpm.ro
CJ-GNM: tel. 0264410718 ,e-mail cjcluj@gnm.ro
ISUJ: tel. 112 0264591271, e-mail isujcj@yahoo.com


GRANDEMAR SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Scoatere definitiva din fond forestier si defrisare, cu compensare, in Cariera Morlaca, a unei suprafete de 9600 mp necesara pentru continuarea activitatii de exploatare”, propus a fi amplasat in comuna Poieni, satul Morlaca, fn, jud. Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, str.Dorobantilor nr. 99 si la Cariera Morlaca, comuna Poieni, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj.


CONFORM DISPOZITIILOR Art.14, Alin.(1) DIN LEGEA NR.59 DIN 11 APRILIE 2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACIDENT MAJOR IN CARE SINT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE

INFORMARE

Privind substantele periculoase depozitate in depozitul de materii explozive si depozitele de carburanti amplasate in cariera Poieni, comuna Poieni, judetul Cluj

OPERATOR ECONOMIC, DATE DE IDENTIFICARE SI CONTACT

SC GRANDEMAR SA Cluj este o societate comerciala cu capital integral privat, care se identifică prin:

 • Numărul de ordine in Registrul Comertului J12/ 365/ 05.04.1991
 • Cod SIRUES: 1202402100
 • Cod Unic de Inregistrare 200947 emis de Camera de Comert si Industrie Cluj la data de 04.06.2002
 • Atribut fiscal RO
 • Cod IBAN RO71INGB0003008183518912 deschis la ING Bank Cluj-Napoca.
 • Adresa Cluj – Napoca, str Tebei Nr. 5 Cod 400305
 • Telefon 0264-354908 Fax 0264-354905
 • E-mail grandemar@mail.dntcj.ro, office@grandemar.ro

SC GRANDEMAR SA Cluj are ca principal obiect de activitate extractia, producerea si comercializarea agregatelor de cariera CAEN 0811- EXTRACTIA PIETREI ORNAMNETALE SI A PIETREI PENTRU CONSTRUCTII, EXTRACTIA PIETREI CALCAROASE, GHIPSULUI, CRETEI SI A ARDEZIEI.

Societatea are sediul administrativ in Cluj-Napoca, iar activitatea de productie se desfasoara in trei mari cariere din comuna Poieni, judetul Cluj: Poieni, Bologa si Morlaca si doua cariere de mai mica intindere si capacitate Valea Lungii si Bologa-Hent, amplasate de asemenea in comuna Poieni, judetul Cluj.

Cariera Poieni este situată în zona geografică administrativă a comunei Poieni, judetul Cluj, în limitele teritoriale ale satului Poieni, in imediata apropiere a drumului national DN1 Bucuresti –Oradea si a caii ferate Bucuresti-Oradea.

Amplasamentul Poieni se afla sub incidenta LEGII Nr.59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sint implicate substante periculoase , aplicabila amplasamentelor de nivel inferior - in cazul depozitarii intregii cantitati de substante periculoase autorizate pe amplasament

Notificarea privind Substantele periculoase depozitate in depozitul de explozibil si depozitele de carburanti amplasate in cariera Poieni, comuna Poieni, judetul Cluj si Politica privnd Prevenirea accidentelor majore in care sint implicate substante periculoase au fost inaintate Autoritatii competente: SECRETARIATUL DE RISC - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ

Subsatanta minerala utila exploatata in zacamintul Poieni este roca vulcanica dacit, care prin prelucrare se utilizeaza ca material de constructii in special la lucrari de drumuri si cai ferate.

Clima zonei are caracteristici de clima temperat-continentala, cu ierni relativ blinde care permit desfasurarea activitatilor de exploatare in cariera cu exceptia perioadelor geroase de iarna, cca doua luni.

Temperatura medie anuala este in jur de +10 grade C, cu varietati intre -15 grade C in lunile de iarna si + 30 grade C in iulie.

Cantitatea de precipitatii variaza intre 600-900 mm/an, avind destul de frecvent caracter torential.

Activitatea care se desfasoara in cariera Poieni se face pe baza Licentei de concesiune pentru exploatare nr. 367/14.05.1999, eliberata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si aprobata prin H.G. nr. 280/2000 (publicata in MO nr. 175/13.05.2000) cu perioada de valabilitate 1999-2020 si pe baza Programelor anuale de exploatare AVIZATE de Compartimentul de Inspectie Teritoriala pentru Resurse Minerale Cluj.

Cariera Poieni are ca obiect de activitate exploatarea resurselor de dacit si prelucrarea acestora in instalatia de concasare-granulare –sortare tip SVEDALA-SANDVIK.

Metoda de exploatare in cariera : cu trepte drepte, exploatate descendent, derocare cu explozivi in gauri de sonda, cu transport rutier al sorturilor primare la halde exterioare

Depozite de substante periculoase

Depozit de CARBURANTI – Motorina

Depozit de MATERII EXPLOZIVE – dinamita (Austrogel), nitramon (Austinite) , geluri explozive (Emulex), sisteme de initiere

Depozitul de materii explozive funcţionează în baza AUTORIZAŢIEI eliberate de către MMFPS- Inspectoratul Teritorial de Munca al Judetului Cluj (Nr.154/18.04.2011) şi M.A.I.- Inspectoratul de Poliţie al Judetului Cluj (545460/02.06.2011) vizata la zi.

Explozivii utilizati sint explozivi stabili in conditii normale de temperatura si umiditate, avind fraza de pericol

H 201 – Exploziv, pericol de explozie in masa , prezentind risc de explozie la socuri, foc sau alte surse de aprindere sau daca sint incalziti in spatii inchise.

Apa pentru stingerea incendiilor se inmagazineaza intr-un rezervor betonat special conceput pentru PSI, cu un volum intangibil de 40 m3, amplasat in zona depozitului de materiale explozive.

In Autorizatii sint specificate cantitatile maxime de explozivi care pot fi depozitate la un moment dat.

GRANDEMAR S.A. CLUJ are implementat si mentine un sistem de management INTEGRAT AL CALITATII, MEDIULUI SI SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA conform cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR OHSAS 18001:2008;

Sistemul de management calitate-mediu- securitate si sanatate in munca cuprinde structuri organizatorice adecvate, responsabilitati, practici, proceduri, precum si resursele necesare pentru punerea in aplicare a Politicii de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substantele periculoase.

S-au intocmit PLANUL DE INTERVENTIE , PLANUL DE PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS si PLANUL DE PREVENIRE SI LICHIDARE A AVARIILOR , precum si INSTRUCTIUNI PROPRII DE APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR SI SITUATII DE URGENTA care cuprind; Locul posibil al situatiei de urgenta, Natura situatiei de urgenta, Masuri imediate de lichidare a situatiei de urgenta, Metode de interventie si control, Responsabilul cu aplicarea masurilor imediate, Modul de alarmare, Caile de evacuare a personalului, Caile de acces pentru echipele de salvare si personalul de interventie, precum si Impactul asupra mediului si sanatatii si securitatii in munca.

SC GRANDEMAR SA CLUJ pune in aplicare procedurile de identificare a situatiilor de urgenta previzibile, precum si procedurile de pregatire, testare si revizuire a planurilor pentru situatii de urgenta pentru a face fata acestor situatii:

Ultima vizita a autoritatilor competente pe amplasament a avut loc la data de 21.06.2019CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

SC GRANDEMAR SA derulează, începând cu data de 05.05.2014, proiectul "CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC GRANDEMAR SA PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE", cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.În 24 şi 25 februarie 2015 am participat la a XVI –a Conferinţă Naţională a Producătorilor de asfalt din Ungaria, organizată de Asociaţia Profesională HAPA,(Hungarian Asphalt Pavement Association. 
 
Home Contact Sitemap English Language Magyar Language